آب و هوا
دمای امروز شهر زاهدان
صاف
درجه حرارت : ° 15