آب و هوا
دمای امروز شهر زاهدان
آفتابی
درجه حرارت : ° 14