گنجینه افلاکیان
سفر عاشقانه سردار بی ادعا + فیلم

سفر عاشقانه سردار بی ادعا + فیلم

سردار شهید حاج شعبان نصیری که به جهان آرای موصل شهرت داشت تا آخرین لحظه زندگی برای پاسداری از شرافت و حقیقت مبارزه کرد.